Regulamin Konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN
na najlepsze prace doktorskie z dziedziny chemii analitycznej

 1. Komitet Chemii Analitycznej PAN corocznie ustanawia sześć nagród za prace doktorskie z dziedziny chemii analitycznej.
 2. Fundatorami nagród są firmy: 
  • Altium (dawnej Perlan Technologies; Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską związaną z rozwojem technik rozdzielania),Anchem (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas),
  • LGC Standards (Nagroda za wprowadzanie zasad metrologii w pomiarach chemicznych), 
  • MS Spektrum (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z analitycznej spektrometrii),
  • nLab (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z elektrochemii),
  • Polygen (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z chemii analitycznej), 
  • Tusnovics Instruments (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie miniaturyzacji i automatyzacji metod bioanalitycznych),
  • WITKO (Nagroda za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analizy).
 3. Informacje o rozpoczęciu bieżącej edycji wraz z terminarzem będą umieszczane na stronie domowej Komitet Chemii Analitycznej PAN.
 4. Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie prac obronionych w okresie 2 lat przed ogłoszeniem Konkursu.
 5. Wnioski/prace do nagrody mogą zgłaszać członkowie Komitetu Chemii Analitycznej PAN, promotorzy, recenzenci pracy, przewodniczący rady dyscypliny, dziekani oraz rady dyscypliny, w których była broniona praca.
 6. Wnioski są składane wyłącznie drogą elektroniczną w postaci pakietu plików przesłanego w określonym terminie w formie elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty (w formacie PDF):
  • list przewodni Wnioskodawcy (max 1 strona A4) zawierający: dane osobowe autora pracy i promotora, tytuł rozprawy, datę obrony, propozycję rodzaju nagrody
  • informację na temat głównych osiągnięć i elementów nowości (max 5 stron),
  • recenzje,
  • listę publikacji tworzących pracę doktorską lub będących podstawą jej przygotowania wraz z wartościami IF (wyłącznie prace opublikowane lub co najmniej przyjęte do druku w czasopismach z tzw. Listy filadelfijskiej), a także wykaz pozostałych publikacji.
 7. Oceny zasadności propozycji Wnioskodawcy odnośnie do Konkursu, w którym wniosek ma być rozpatrywany i oceniany dokonują Komisje, których skład proponują:
  • Nagroda Altium: Przewodniczący Zespołu Chromatografii i Technik Pokrewnych,
  • Nagroda Anchem: Przewodniczący Zespołu Analizy Spektralnej,
  • Nagroda LGC Standards: Przewodniczący Zespołu Chemometrii i Metrologii Chemicznej, 
  • Nagroda MS Spektrum: Przewodniczący Zespołu Analizy Spektralnej,
  • Nagroda nLab Przewodniczący Zespołu Elektroanalizy,
  • Nagroda Polygen: Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej,
  • Nagroda Tusnovics Instruments: Przewodniczący Zespołu Podstawowych Problemów Technik Analitycznych,
  • Nagroda WITKO: Przewodniczący Zespołów: Analityki Sądowej i Toksykologicznej, Analityki Środowiskowej i Przemysłowej, Zespół Analityki Żywności, Surowców i Produktów Żywnościowych, Analizy Farmaceutycznej, Biomedycznej i Produktów Naturalnych, Podstawowych Problemów Technik Analitycznych.
   Komisje są powoływane do rozpatrzenia wniosków w jednej edycji Konkursu, w okresie dwóch tygodni od daty jego ogłoszenia.

 8. Zgłoszone wnioski (prace) oceniają członkowie Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej PAN kierując się przede wszystkim wartością merytoryczną pracy, jej nowatorstwem oraz obecnością jej wyników w literaturze naukowej.
 9. Wyniki Konkursu są ustalane po dyskusji na podstawie list rankingowych ułożonych według malejącej liczby uzyskanych punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej prac uzyska takie same najwyższe noty, głosowanie powtarza się po wykluczeniu prac niżej ocenionych.
 10. W głosowaniu dotyczącym przyznania określonej liczby punktów dla danej osoby nie biorą udziału członkowie Prezydium, którzy byli promotorami lub recenzentami zgłoszonych do niej prac lub współautorami publikacji wymienionych w pkt. 7 wniosków. W takich przypadkach Przewodniczący KChA może wskazać i zaprosić do głosowania ekspertów spoza składu Prezydium.
 11. Komitet może odstąpić od przyznania nagrody w danej edycji lub kategorii.
 12. Finalne wyniki Konkursu nie podlegają odwołaniu.
 13. Wnioskodawcy oraz sponsorzy nagród są informowani o wynikach Konkursu drogą elektroniczną. Informacja o nich jest podawana na stronie domowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz w czasopiśmie Analityka.
 14. Uroczyste wręczenie nagród następuje w trakcie konferencji naukowych organizowanych pod patronatem Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Laureaci mogą być zaproszeni przez organizatorów konferencji do prezentacji treści nagrodzonych prac w formie 15-minutowych wykładów.
 15. W przypadku prezentowania wyników nagrodzonych prac na konferencjach, sympozjach itp., Laureaci są zobligowani do informowania publiczności o wyróżnieniu nadanym przez Komitet Chemii Analitycznej PAN.

06-12-2023