Nagroda sponsorowana przez firmę LGC Standards za wprowadzanie zasad metrologii w pomiarach chemicznych

2024 Szymon Wójcik - Nowe sensory woltamperometryczne i strategie uczenia maszynowego oraz głębokiego uczenia maszynowego do profilowania lokalnych produktów spożywczych, Akademia Górniczo-Hutnicza. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Jakubowska, promotor pomocniczy: dr inż. Filip Ciepiela

2023 Łukasz Pieszczek - Zaawansowane podejścia obrazowania i charakteryzacji złożonych próbek wykorzystujące zalety wybranych metod spektroskopowych, chromatograficznych i chemometrycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Promotor: prof. dr hab. Michał Daszykowski

2022 Alicja Menżyk - Toward a spectroscopy-based approach for estimating time elapsed since bloodstains deposition – Development of a novel framework for blood evidence evaluation. Uniwersytet Śląski. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Zadora; promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Martyna

2021 Tomasz Wasilewski - Syntetyczne peptydy jako materiały do budowy czujników.  Gdański Uniwersytet Medyczny. Promotor: prof. dr hab. n. farm. Wojciech Kamysz

2020 Mateusz Kowalcze - Zastosowanie metod chemometrycznych w woltamperometrycznym badaniu wybranych pochodnych tlenowych terpenów pierścieniowych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Promotor: dr hab. Małgorzata Jakubowska

2019 Justyna Paluch - Opracowanie metod analizy dwuskładnikowej z wykorzystaniem technik przepływowych, Uniwersytet Jagielloński. Promotor: dr hab. Joanna Kozak

2018 Paweł Świt - Badanie i eliminacja efektów interferencyjnych z zastosowaniem innowacyjnych metod kalibracyjnych, Uniwersytet Jagielloński. Promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

2017 Joanna Rudnicka - Niekonwencjonalne i chromatograficzne metody detekcji markerów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotor: prof. Bogusław Buszewski

2016 Barbara Markiewicz - Zastosowanie spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego w analizie specjacyjnej chromu w wodzie techniką sprzężoną HPLC/ICP-MS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Promotor: prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz

2015 Sylwia Narkowicz - Oznaczanie wybranych biomarkerów narażenia na składniki środowiskowego dymu tytoniowego w próbkach materiałów biologicznych pobranych od człowieka, Politechnika Gdańska. Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

2014 Marta Słomińska - Wytwarzanie bezmatrycowych materiałów odniesienia lotnych związków organicznych z zastosowaniem procesu termicznego rozkładu związków powierzchniowych. Politechnika Gdańska. Promotor: dr hab. inż. Piotr Konieczka

2012 Maria Chudzińska - Optymalizacja zastosowania metody ICP-MS jednoczesnego oznaczania 15 pierwiastków w miodzie. Markery autetntyczności miodu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotor: prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz

2011 Marzenia Wójtowicz - Miareczkowanie instrumentalne w analizie przepływowej. Uniwersytet Jagielloński. Promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

2010 Ewelina Chajduk - Prace na konstruowaniem metod o najwyższej randze metrologicznej do oznaczania Se i As w materiałach biologicznych za pomocą Radiochemicznej Neutronowej Analizy Aktywacyjnej. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Promotor: prof. dr hab. Rajmund Dybczyński

2009 Ewa Szymańska - Profile metaboliczne nukleozydów w moczu w chorobach nowotworowych układu moczowo-płciowego. Akademia Medyczna w Gdańsku. Promotor prof. dr hab. Roman Kaliszan

2008 Marcin Wieczorek - Teoretyczne i praktyczne aspekty nowej strategii kalibracyjnej w chemii analitycznej. Uniwersytet Jagielloński. Promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

2007 Kamila Mitrowska – Pozostałości zieleni malachitowej i jej metabolitów w tkankach ryb. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Promotor: doc. dr hab. Andrzej Posyniak

2006 Magdalena Michulec – Nowe procedury chromatograficznego oznaczania pozostałości rozpuszczalników organicznych w olejach jadalnych i preparatach farmaceutycznych z wykorzystaniem wybranych prośrodowiskowych technik ekstrakcyjnych. Politechnika Gdańska. Promotor: dr hab. inż. Waldemar Wardencki, prof. PG

2005 Anna Świtaj-Zawadka – Badania możliwości wytwarzania bezmatrycowych materiałów odniesienia dla lotnych analitów. Politechnika Gdańska. Promotor: prof. dr hab. Jacek Namieśnik

2004 Aleksander Astel – Wykorzystanie technik chemometrycznych w badaniach zanieczyszczeń opadów atmosferycznych. Politechnika Gdańska. Promotor: prof. dr hab. Jacek Namieśnik