Komitet Chemii Analitycznej PAN patronował najważniejszemu naukowemu czasopismu analitycznemu wydawanemu w Polsce: „Chemia Analityczna” (1956-2009).

 Obecnie KChA współtworzy konsorcjum naukowe wydające międzynarodowe czasopismo analityczne Analytical and Bioanalytical Chemistry (ABC).

 Komitet obejmuje swoim patronatem merytorycznym popularno-naukowy kwartalnik „Analityka – nauka i praktyka” oraz serię wydawnictw monograficznych dotyczących różnorodnych aspektów współczesnej chemii analitycznej. 
Opis dotychczas wydanych monografii znajduje się na stronie Wydawcy oraz na archiwalnych stronach KChA