Regulamin Konkursu
na Nagrodę Naukową Komitetu Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, zwany dalej Komitetem, corocznie ustanawia Nagrodę Naukową.
 2. Nagroda Naukowa Komitetu Chemii Analitycznej PAN, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest indywidualnie lub dla zespołu za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii analitycznej.
 3. Podstawę do ubiegania się o Nagrodę stanowią: monografia albo praca lub cykl prac opublikowanych w okresie 1 roku poprzedzającego termin składania wniosku. Pod uwagę brane są wyłącznie prace, w których wskazana jest afiliacja kandydata lub kandydatów z polskim ośrodkiem.
 4. W danym roku kalendarzowym przyznawana jest tylko Nagroda w kategorii indywidualna lub zespołowa.
 5. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest firma „SHIM-POL A. M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, z siedzibą w Izabelinie, 05-080 Izabelin, ul. Lubomirskiego 5.

§ 2 Warunki udziału w Konkursie

 1. Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów oraz Regulamin Konkursu na Nagrodę Naukową znajduje się na stronie internetowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN pod adresem http://www.kcha.pan.pl/pl w zakładce Konkursy za osiągnięcia naukowe. Oryginał Regulaminu jest dostępny u Sekretarza Komitetu Chemii Analitycznej.
 2. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać:
  1. członkowie Komitetu Chemii Analitycznej PAN;
  2. kierownicy jednostek akademickich  i naukowo-badawczych (za zgodą każdego kandydata), w których kandydaci do Nagrody są zatrudnieni, świadczą usługi na innej podstawie prawnej lub prowadzą badania naukowe.
 3. Bez względu na tryb zgłoszenia wniosek powinien zawierać:
  1. list przewodni osoby zgłaszającej (§ 2, ust. 2a i b), zawierający opinię o kandydacie;
  2. autorskie sformułowanie osiągnięcia badawczego, które ma być przedmiotem Nagrody zawierające zestawienie publikacji lub informacje na temat monografii;
  3. kopie publikacji (pliki PDF) stanowiących podstawę zgłoszenia do Konkursu lub monografię (po konkursie monografia zostanie zwrócona osobie wnioskującej);
  4. naukowy i zawodowy życiorys z uwzględnieniem pełnego wykazu publikacji, głównych kierunków badawczych, nagród i wyróżnień naukowych, funkcji pełnionych w organizacjach i towarzystwach naukowych oraz realizowanych projektów badawczych;
  5. zgodę kandydata (kandydatów) na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 4. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody wraz z dokumentacją, powinny być nadsyłane w formie elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 30 stycznia roku przyznania nagrody. 
 5. Wnioski nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 nie będą podlegały ocenie.

§ 3 Kapituła Nagrody

 1. Wyboru laureata Konkursu dokonuje Kapituła Nagrody powołana przez Przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
 2. Kapituła Nagrody, złożona z członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN, powoływana jest na okres kadencji Prezydium Komitetu.
 3. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 4. Jeżeli do konkursu zostanie zgłoszone osiągnięcie, które było opracowane w jednostce, w której jest zatrudniony Członek Kapituły, zostaje on wyłączony z udziału w procedurze decydującej o przyznaniu Nagrody w danej edycji. W takich przypadkach Przewodniczący KChA PAN może wskazać i zaprosić do głosowania innych członków Komitetu.
 5. Kapituła Nagrody ocenia wartość merytoryczną przedstawionego osiągnięcia, jego nowatorstwo, wkład w rozwój nauki oraz obecność jego wyników w światowej literaturze.
 6. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 7. Kapituła zgłasza wniosek o przyznanie Nagrody Naukowej do Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Wnioski Kapituły Nagrody zatwierdza Komitet Chemii Analitycznej.
 2. Komitet Chemii Analitycznej może odstąpić od przyznania Nagrody w danej edycji konkursu.
 3. Laureat Nagrody jest zobowiązany do prezentacji treści nagrodzonych osiągnięć naukowych w formie 30‑minutowego wykładu podczas plenarnego zebrania Komitetu Chemii Analitycznej PAN bądź Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej.