Nagroda MS Spektrum za najlepszą rozprawę doktorską z analitycznej spektrometrii

2024 Jędrzej Proch Układy łączone oparte na detekcji przy użyciu spektrometrii emisji optycznej w oznaczaniu form metali i metaloidów. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotor: prof. dr hab. Przemysław Niedzielski

2023 nagrody nie przyznano 

2022 Magdalena Borowska - Zastosowanie nowych metodyk analitycznych w badaniu właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w stosunku do związków rtęci. Politechnika Warszawska. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

2021 Wiktor Lorenc – Badanie specjacji pierwiastków toksycznych w próbkach żywności ciekłej i stałej technikami sprzężonymi LC/ICP-DRC-MS i ESI-MS/MS. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotor: prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz 

2020 Marta Fiedoruk-Pogrebniak – Przepływowe detektory optoelektroniczne do oznaczania jonów fosforanowych i ich zastosowania analityczne. Uniwersytet Warszawski. Promotor: prof. dr hab. Robert Koncki

2019 Jacek Giersz – Zastosowanie chemicznego generowania lotnych form analitów i programowalnej komory mgielnej w technikach emisyjnej spektrometrii atomowej. Politechnika Warszawska. Promotor prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

2018 Zuzanna Okulus – Otrzymywanie oraz charakterystyka dentystycznych materiałów kompozytowych. Politechnika Poznańska. Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Voelkel

2017 Joanna Orzeł – Modelowanie nieselektywnych sygnałów analitycznych w kontekście kontroli jakości wybranych produktów. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Promotor: dr hab. Michał Daszykowski, prof. U. Śl.

2016 Kamil Strzelak – Mikrosolenoidowe przepływowe systemy bioanalityczne do oznaczania wybranych analitów istotnych w diagnostyce medycznej. Uniwersytet Warszawski. Promotorzy: prof. dr hab. Robert Koncki, prof. dr hab. Dagna Bobilewicz

2015 Robert Skorek – Nanorurki węglowe w zatężaniu i oznaczaniu pierwiastków śladowych techniką rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, Uniwersytet Śląski. Promotor: dr hab. Rafał Sitko

2014 Marta Pokrzywnicka – Zastosowania diod elektroluminescencyjnych do konstrukcji detektorów i sensorów chemicznych. Uniwersytet Warszawski. Promotor: prof. dr hab. Robert Koncki

Do 2013 roku nagroda sponsorowana była przez firmę GBC Polska.

2012 Julita Malejko – Nowe przepływowe metody oznaczania platynowców wykorzystujądce biosorpcję i zjawisko chemiluminescencji. Uniwersytet w Białymstoku. Promotor: dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB

2011 Maciej Stawny – Wpływ sterylizacji radiacyjnej na niektóre antybiotyki pochodne 1-fenylopropan-1-olu w fazie stałej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Promotor: prof. dr hab. Barbara Marciniec

2010 Marcin Frankowski – Analiza specjacyjna we frakcjonowaniu i specjacji glinu w stałych próbkach środowiskowych w nowym układzie technik łączonych HPLC-FAAS. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Siepak

2009 Magdalena Krawczyk – Zastosowanie techniki generowania wodorków, wzbogacania in situ w „pułapce atomów” i płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej w analizie śladowej i specjacyjnej pierwiastków w próbkach biologicznych i środowiskowych. Politechnika Poznańska. Promotor: prof. dr hab. Henryk Matusiewicz.

2008 Adrianna Jackowska – Zastosowanie emisyjnej spektrometrii do diagnostyki i charakterystyki mikrofalowo indukowanej plazmy pod kątem jej wykorzystania w analizie próbek stałych i ciekłych. Politechnika Warszawska. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Jankowski

2007 Małgorzata Świst – Identyfikacja dróg nielegalnej syntezy ecstasy w oparciu o specyficzne produkty reakcji ubocznych, przy zastosowaniu GC/MS oraz DIOS/MS. Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Parczewski

Do 2006 roku sponsorem nagrody była firma Selmar.

2006 Aleksandra Połatajko – Analytical approaches to the characterization of selenium-enriched food supplements and animal fodders. Zespół Bionieorganicznej Chemii Analitycznej Francuskiego Narodowego Ośrodka Badań Naukowych w Pau (CNRS, Francja) i Politechnika Warszawska. Promotor: dr hab. inż. Joanna Szpunar

2005 Barbara Agata Leśniewska – Metodologiczne problemy oznaczania platyny I palladu w roślinach I pyle drogowym. Uniwersytet w Białymstoku. Promotor: prof. dr hab. Adam Hulanicki

2004 Wojciech Lechowicz – Metodyka oznaczania substancji halucynogennych w płynach ustrojowych dla celów toksykologii sadowej oraz opiniowania sądowego. Uniwersytet Jagielloński. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Parczewski

2003 Barbara Wagner – Badania fizyko-chemiczne procesów degradacji celulozy pod wpływem atramentów żelazowo-galusowych w zabytkach rękopiśmiennych. Uniwersytet Warszawski. Promotor: prof. dr hab. Ewa Bulska