Nagroda ufundowana przez firmę WITKO za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analizy

2022 Marta Bystrzanowska Zastosowanie technik wielokryterialnego podejmowania decyzji do doboru odczynników i procesów chemicznych. Politechnika Gdańska. Promotor: dr hab. Marek Tobiszewski, prof. PG

2021 Natalia Jatkowska – Opracowania toku postępowania analitycznego w celu oszacowania wpływu rodzaju opakowania produktów spożywczych oraz warunków przechowywania  na stopień uwalniania związków o charakterze endokrynnym. Politechnika Gdańska. Promotor: dr hab. inż. Błażej Kudłak, prof. PG

2020 Karolina CzarnyWpływ hormonów na fitoplankton oraz metody ich oznaczania w środowisku wodnym. Uniwersytet Łódzki.  Promotor: prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch

2019 Viorica Railean-PlugaruNanokompozyty biosrebra jako bezpieczny środek antybakteryjny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Touniu, Promotor: prof. dr hab. Bogusław Buszewski

2018 Tomasz RejczakOptymalizacja warunków oznaczania ksenobiotyków i innych substancji toksycznych w próbkach o złożonych matrycach metodą chromatografii cieczowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Promotor: dr hab. n. med. Tomasz Tuzimski

2017 - nagrody nie przyznano

2016 Łukasz Marcinkowski – Wykorzystanie cieczy jonowych jako materiałów sorpcyjnych w technice mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej, Politechnika Gdańska. Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

2015 Monika Sankowska – Właściwości i zastosowanie wybranych adsorbentów w technice mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME), Wojskowa Akademia Techniczna. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej. Świątkowski, promotor pomocniczy: dr inż. Stanisław Popiel