Struktura i regulamin


Regulamin Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk

 

§ 1

            Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części regulaminu „Komitetem” powołany został Uchwałą nr 2/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r. i działa przy Wydziale III PAN.

§ 2

            Komitet swym zakresem obejmuje dyscyplinę naukową – Chemia Analityczna

§ 3

            Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi chemii analitycznej oraz wykorzystanie jej osiągnięć dla dobra kraju. W szczególności do zadań Komitetu (zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk) należy:

 1. Rozważanie istotnych problemów chemii analitycznej lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych;
 2. Upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych;
 3. Przeprowadzanie ocen stanu rozwoju i potrzeb chemii analitycznej lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii;
 4. Przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących chemii analitycznej lub pokrewnych dyscyplin naukowych;
 5. Współpraca z organami i instytucjami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;
 6. Współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 7. Dbałość o wkład nauki polskiej w zakresie chemii analitycznej w rozwój nauki w świecie i wspieranie współpracy międzynarodowej;
 8. Wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii;
 9. Analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w zakresie chemii analitycznej;
 10. Ocena wydawnictw naukowych w zakresie chemii analitycznej;
 11. Patronat nad konferencjami i seminariami w zakresie chemii analitycznej;
 12. Opiniowanie kandydatów, chemików, a szczególnie chemików analityków na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk;
 13. Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu chemii analitycznej;
 14. Inne sprawy zlecone przez władze Polskiej Akademii Nauk lub podejmowane z własnej inicjatywy

§ 4

 1. Tryb wyboru członków Komitetu określa „Regulamin trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów” (stanowiący załącznik do Uchwały nr 28/2011 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 26.V 2011 r.).
 2. W skład Komitetu wchodzą specjaliści z zakresu chemii analitycznej, wybierani przez środowisko naukowe chemików analityków oraz członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk. Ponadto, w skład Komitetu może wchodzić honorowy przewodniczący Komitetu.
 3. Komitet może powołać do swojego składu, w drodze wyboru przez zgromadzenie plenarne, specjalistów z zakresu życia gospodarczego i społecznego.
 4. Powołanie składu osobowego Komitetu i jego organów następuje na okres czteroletniej kadencji. Kadencja członków Komitetu i jego organów trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania nowo wybranego składu. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Komitetu nie został powołany, Komitet działa w dotychczasowym składzie do czasu pierwszego zebrania plenarnego Komitetu w nowo wybranym składzie.

§ 5

 1. Organami Komitetu są: Przewodniczący oraz Prezydium Komitetu.
 2. W skład Prezydium Komitetu wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarz komitetu, oraz nie więcej niż pięciu członków Prezydium.
 3. W skład Prezydium mogą być wybrane i powoływane tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.
 4. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk po przedstawieniu wniosku przez dziekana Wydziału III PAN.
 5. Zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Prezydium Komitetu – wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu – powołuje dziekan Wydziału III PAN.

 

§ 6

            Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział III lub przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, o ile decyzje te nie wymagają zgody plenum Komitetu.

§ 7

            Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne i zebrania prezydium Komitetu. Przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego, zastępuje go upoważniony zastępca przewodniczącego.

§ 8

 1. Podstawowym ciałem Komitetu jest zebranie plenarne. Do jego zadań należy uchwalanie regulaminu i ewentualnych zmian do niego, podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji zadań Komitetu, podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych zebraniu do zaopiniowania.
 2. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 3. Dla ważności uchwał ciał kolegialnych Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Do kworum nie wlicza się nieobecności członków PAN i honorowego przewodniczącego.
 4. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone spoza jego składu.

§ 9

 1. Do wykonania zadań wymienionych w § 3 mogą być tworzone w Komitecie, w miarę potrzeby i na podstawie uchwały zebrania plenarnego, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje, sekcje lub zespoły.
 2. Jako komisje lub sekcje Komitetu mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych. W skład komisji i sekcji mogą wchodzić wyłącznie członkowie komitetu.
 3. Przewodniczącego Rady Redakcyjnej i redaktora Naczelnego wydawnictw Komitetu, na wniosek przewodniczącego Komitetu, powołuje dziekan Wydziału III PAN. Członków Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego powołuje przewodniczący Komitetu. W przypadku wydawnictw, których współwydawcą jest placówka naukowa PAN lub inna placówka naukowa, wniosek o powołanie ww. osób wymaga kontrasygnaty lub uzgodnienia z dyrektorem tej placówki.

§10

            Niniejszy regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego pracę Wydziału III Nauk ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.