Nagrody LGC Standards

Nagroda sponsorowana przez firmę LGC Standards za wprowadzanie zasad metrologii w pomiarach chemicznych:

2018 Paweł Świt – Badanie i eliminacja efektów interferencyjnych z zastosowaniem innowacyjnych metod kalibracyjnych, Uniwersytet Jagielloński. Promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

2017 Joanna RudnickaNiekonwencjonalne i chromatograficzne metody detekcji markerów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotor: prof. Bogusław Buszewski

2016 Barbara Markiewicz – Zastosowanie spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego w analizie specjacyjnej chromu w wodzie techniką sprzężoną HPLC/ICP-MS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Promotor: prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz

2015 Sylwia Narkowicz – Oznaczanie wybranych biomarkerów narażenia na składniki środowiskowego dymu tytoniowego w próbkach materiałów biologicznych pobranych od człowieka, Politechnika Gdańska. Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

2014 Marta Słomińska – Wytwarzanie bezmatrycowych materiałów odniesienia lotnych związków organicznych z zastosowaniem procesu termicznego rozkładu związków powierzchniowych. Politechnika Gdańska. Promotor: dr hab. inż. Piotr Konieczka

2012 Maria Chudzińska – Optymalizacja zastosowania metody ICP-MS jednoczesnego oznaczania 15 pierwiastków w miodzie. Markery autetntyczności miodu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotor: prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz

2011 Marzenia Wójtowicz – Miareczkowanie instrumentalne w analizie przepływowej. Uniwersytet Jagielloński. Promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

2010 Ewelina Chajduk – Prace na konstruowaniem metod o najwyższej randze metrologicznej do oznaczania Se i As w materiałach biologicznych za pomocą Radiochemicznej Neutronowej Analizy Aktywacyjnej. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Promotor: prof. dr hab. Rajmund Dybczyński

2009 Ewa Szymańska – Profile metaboliczne nukleozydów w moczu w chorobach nowotworowych układu moczowo-płciowego. Akademia Medyczna w Gdańsku. Promotor prof. dr hab. Roman Kaliszan

2008 Marcin Wieczorek – Teoretyczne i praktyczne aspekty nowej strategii kalibracyjnej w chemii analitycznej. Uniwersytet Jagielloński. Promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

2007 Kamila Mitrowska – Pozostałości zieleni malachitowej i jej metabolitów w tkankach ryb. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Promotor: doc. dr hab. Andrzej Posyniak

2006 Magdalena Michulec – Nowe procedury chromatograficznego oznaczania pozostałości rozpuszczalników organicznych w olejach jadalnych i preparatach farmaceutycznych z wykorzystaniem wybranych prośrodowiskowych technik ekstrakcyjnych. Politechnika Gdańska. Promotor: dr hab. inż. Waldemar Wardencki, prof. PG

2005 Anna Świtaj-Zawadka – Badania możliwości wytwarzania bezmatrycowych materiałów odniesienia dla lotnych analitów. Politechnika Gdańska. Promotor: prof. dr hab. Jacek Namieśnik

2004 Aleksander Astel – Wykorzystanie technik chemometrycznych w badaniach zanieczyszczeń opadów atmosferycznych. Politechnika Gdańska. Promotor: prof. dr hab. Jacek Namieśnik