Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN (edycja 2017)

Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN w konkursie na najlepsze prace doktorskie (edycja 2017)

 

Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk na swym posiedzeniu w dniu 8 marca 2017 roku rozpatrzyło wnioski nadesłane na konkurs „Najlepsze prace doktorskie ‘2017”. Do konkursu można było zgłaszać prace doktorskie obronione w latach 2015 i 2016. Wnioski do konkursu mogli składać członkowie KChA, promotorzy i recenzenci prac doktorskich oraz dziekani wydziałów, na których odbyła się obrona pracy doktorskiej.

Nagrody ufundowało sześć firm wiodących na polskim rynku analitycznym:
Polygen jest fundatorem nagrody za najlepszą rozprawę z chemii analitycznej,
MS Spektrum sponsoruje nagrodę za najlepszą pracę z analitycznej spektrometrii,
LGC Standards jest fundatorem nagrody za najlepszą pracę doktorską dotyczącą wprowadzania zasad metrologii w pomiarach chemicznych,
LECO Poland sponsoruje nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas,
Perlan Technologies jest sponsorem nagrody za najlepszą pracę związaną z rozwojem technik rozdzielania,
Witko sponsoruje nagrodę za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analiz.

Do konkursu zgłoszono 17 prac:

Iwona Bartosiewicz (promotor: prof. Halina Metrenko-Polkowska), Biogeochemiczne zachowania uranu i pierwiastków towarzyszących na terenach poeksploatacyjnych rud uranu w bloku karkonosko-izerskim

Małgorzata Bodnar (promotor: prof. Piotr Konieczka), Sprawdzenie możliwości wytworzenia kandydata na materiał odniesienia na potrzeby specjacji selenu w oparciu o wzbogacone w selen kiełki roślin

Mariola Brycht (promotor: prof. Sławomira Skrzypek, Prof. V. Guzsvány - kopromotor), Elektrody nowej generacji jako narzędzie w woltamperometrycznym oznaczaniu związków biologicznie czynnych

Weronika Hewelt-Belka (promotor: prof. Agata Kot-Wasik), Lipidomika gronkowca złocistego z wykorzystaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas

Ilona Kiszkiel-Taudul (promotor: prof. B. Starczewska), Ekstrakcyjne metody wydzielania wybranych leków przeciwhistaminowych i ich analiza w próbkach środowiskowych

Paweł Kubica (promotor: prof. Andrzej Wasik), Chromatografia oddziaływań hydrofilowych sprzężona ze spektrometrią mas, jako alternatywne do chromatografii w
odwróconym układzie faz rozwiązanie w celu rozdzielania substancji polarnych i średniopolarnych

Łukasz Kubik (promotor: dr hab. Paweł Wiczling), Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjujących

Anna Łoś (promotor: prof. Janusz Gołaś), Specjacja rtęci w spalinach emitowanych w procesach spalania węgli energetycznych

Agnieszka Martyna (promotor: dr hab. Grzegorz Zadora, prof. IES), Differentiation of microtraces based on their features obtained using advanced instrumental analytical techniques, supported by chemometric tools and likelihood ratio approach for forensic purposes

Katarzyna Nosek (promotor: prof. Janusz Gołaś), Analityka wybranych farmaceutyków jako nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska wodnego

Paweł Nowak (promotor: prof. Paweł Kościelniak), Novel bioanalytical methods using the capillary electrophoresis technique

Joanna Orzeł (promotor: dr hab. Michał Daszykowski, prof. U. Śl.), Modelowanie nieselektywnych sygnałów analitycznych w kontekście kontroli jakości wybranych produktów

Paweł Pomastowski (promotor: prof. Bogusław Buszewski), Synteza i charakterystyka nanokompozytów bazujących na wiązaniu kationów metali z białkami

Małgorzata Popławska (promotor: prof. Zbigniew Fijałek), Opracowanie komplementarnych metod identyfikacji oznaczania substancji aktywnych farmakologicznie w produktach nielegalnych i sfałszowanych

Joanna Rudnicka (promotor: prof. Bogusław Buszewski), Niekonwencjonalne i chromatograficzne metody detekcji markerów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych

Aleksandra Sentowska (promotor: prof. Krystyna Pyrzyńska), Badanie mechanizmów retencji związków biologicznie aktywnych w chromatografii oddziaływań hydrofilowych

Emilia Stelmach (promotor: prof. Agata Michalska), Wykorzystanie elementów mikro- i nanostrukturalnych w wybranych elektrochemicznych i fluorymetrycznych czujnikach jonowych

Laureatami tegorocznej edycji konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN zostali:

Dr AGNIESZKA MARTYNA (nagroda Polygen),

Dr JOANNA ORZEŁ (nagroda MS Spektrum),

Dr JOANNA RUDNICKA (nagroda LGC Standards),

Dr PAWEŁ POMASTOWSKI (nagroda LECO)

Dr PAWEŁ NOWAK (nagroda Perlan Technologies),

Nagrody sponsorowanej przez Firmę Witko nie przyznano.

Laureatom składamy serdeczne gratulacje, a Fundatorom podziękowania za ufundowanie atrakcyjnych nagród.
KChA PAN

Źródło: