Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN (edycja 2016)

Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN w konkursie na najlepsze prace doktorskie (edycja 2016)

 

Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk na swym posiedzeniu w dniu 3 marca 2016 roku rozpatrzyło wnioski nadesłane na konkurs „Najlepsze prace doktorskie ‘2016”. Do konkursu można było zgłaszać prace doktorskie obronione w latach 2014 i 2015. Wnioski do konkursu mogli składać członkowie KChA, promotorzy i recenzenci prac doktorskich oraz dziekani wydziałów, na których odbyła się obrona pracy doktorskiej.

Nagrody ufundowało sześć firm wiodących na polskim rynku analitycznym:

Polygen jest fundatorem nagrody za najlepszą rozprawę z chemii analitycznej,

MS Spektrum sponsoruje nagrodę za najlepszą pracę z analitycznej spektrometrii,

LGC Standards jest fundatorem nagrody za najlepszą pracę doktorską dotyczącą wprowadzania zasad metrologii w pomiarach chemicznych,

LECO Poland sponsoruje nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas,

Perlan Technologies jest sponsorem nagrody za najlepszą pracę związaną z rozwojem technik rozdzielania,

Witko sponsoruje nagrodę za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analiz.

 

Do konkursu zgłoszono 23 prace:

Dr Mariola Brycht, Elektrody nowej generacji jako narzędzie w woltamperometrycznym oznaczaniu związków biologicznie czynnych, Uniwersytet Łódzki, promotor: prof. Sławomira Skrzypek

Dr Renata Bujak, Niecelowana analiza metabolicznych „odcisków palca” w próbkach osocza w nadciśnieniu płucnym z wykorzystaniem chromatografii cieczowej i gazowej sprzężonych ze spektrometrią mas, Gdański Uniwersytet Medyczny, promotor: prof. Michał Markuszewski)

Dr Magdalena Buszewska-Forajta, Identyfikacja składników odwłoka owadów z rodziny szarańczowatych w oparciu o przesłanki etnofarmakologiczne, Gdański Uniwersytet Medyczny, promotor: prof. Roman Kaliszan

Dr inż. Anna Chrzanowska, Wydzielanie i oznaczanie naturalnych związków endokrynologicznie czynnych w próbkach rzeczywistych, Uniwersytet Opolski, promotor: prof. Piotr Wieczorek

Dr Michał Dybowski, Zastosowanie techniki SPE do frakcjonowania, izolacji oraz oznaczania wybranych składników olejków eterycznych metodą chromatografii gazowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, promotor: prof. Andrzej Dawidowicz

Dr Anna Gajda, Pozostałości tetracyklin w produktach zwierzęcego pochodzenia – aspekty analityczne i występowanie zagrożeń, Państwowy Instytut Weterynaryjny, promotor: prof. Andrzej Posyniak

Dr inż. Krzysztof Gręda, Charakterystyka analityczna i spektroskopowa wyładowań jarzeniowych generowanych pod ciśnieniem atmosferycznym jako nowych źródeł wzbudzenia w optycznej spektrometrii emisyjnej, Politechnika Wrocławska, promotor: prof. Paweł Pohl

Dr Marta Hryniewicka, Zastosowanie nowych technik ekstrakcyjnych do analizy wybranych związków o działaniu hipolipemicznym, Uniwersytet w Białymstoku, promotor: prof. Barbara Starczewska

Dr Karina Kocot, Mikroekstrakcja w zatężaniu i oznaczaniu śladowych ilości pierwiastków technikami rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, Uniwersytet Śląski, promotor: dr hab. Rafał Sitko

Dr Agnieszka Kula, Kompleksowa analiza czarnych atramentów drukarkowych dla celów kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów, Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. Paweł Kościelniak

Dr inż. Łukasz Marcinkowski, Wykorzystanie cieczy jonowych jako materiałów sorpcyjnych w technice mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej, Politechnika Gdańska, promotor: prof. Jacek Namieśnik

Dr inż. Mariusz Marć, Narzędzia analityczne do oceny jakości materiałów wewnętrznych i ich wpływ na środowisko wewnętrzne, Politechnika Gdańska, promotor: prof. Bożena Zabiegała

Dr Barbara Markiewicz, Zastosowanie spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego w analizie specjacyjnej chromu w wodzie techniką sprzężoną HPLC/ICP-MS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, promotor: prof. Danuta Barałkiewicz

Dr inż. Magdalena Matczuk, Development of the Analytical Methodology for Investigations of the Anticancer Metallocomplexes Transportation under Simulated Physiological Conditions, Politechnika Warszawska, promotorzy: prof. Maciej Jarosz, prof. Zbigniew Czarnocki

Dr inż. Jakub Nawała, Otrzymywanie nowych faz stacjonarnych metodą zol-żel i ich zastosowanie w analizie bojowych środków trujących, Wojskowa Akademia Techniczna, promotor: prof. Krzysztof Czupryński

Dr Monika Sadowska, Analiza specjacyjna talu w materiale roślinnym, Uniwersytet Warszawski, promotor: dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga

Dr Aleksandra Sentkowska, Badanie mechanizmów retencji związków biologicznie aktywnych w chromatografii oddziaływań hydrofilowych, Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. Krystyna Pyrzyńska

Dr Katarzyna Stępnik, Micelarna chromatografia cieczowa (MLC) w badaniu związków aktywnych biologicznie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, promotor: prof. Irena Malinowska

Dr Kamil Strzelak, Mikrosolenoidowe przepływowe systemy bioanalityczne do oznaczania wybranych analitów istotnych w diagnostyce medycznej, Uniwersytet Warszawski promotorzy: prof. Robert Koncki, prof. Dagna Bobilewicz

Dr inż. Marzena Szczygłowska, Zbadanie możliwości kapusty białej (Brassica oleracea L. var. capitata f. alba) w procesie fitoekstrakcyjnym wybranych jonów metali ciężkich (Zn, Cd, Cu, Pb oraz Hg) z gleby, Politechnika Gdańska. Promotor: prof. Piotr Konieczka

Dr Olga Święch, Aromatyczne pochodne cyklodekstryn jako nośniki leków antracyklinowych, Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. Renata Bilewicz

Dr Elżbieta Zambrzycka, Nowe materiały sorpcyjne wykorzystujące efekt odwzorowania jonowego w oznaczaniu śladowych ilości rutenu techniką ETAAS, Uniwersytet w Białymstoku, promotor: prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz

Dr inż. Kamil Żukowski, Badania kwasów boronowych jako syntetycznych receptorów molekularnych cukrów prostych w miniaturowych systemach przepływowych, Politechnika Warszawska, promotor: prof. Michał Chudy

 

Laureatami tegorocznej edycji konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN zostali:

Dr inż. Mariusz MARĆ (nagroda Polygen),

Dr Kamil STRZELAK (nagroda MS Spektrum),

Dr Barbara MARKIEWICZ (nagroda LGC Standards),

Dr inż. Magdalena MATCZUK (nagroda LECO)

Dr Magdalena BUSZEWSKA-FORAJTA (nagroda Perlan Technologies),

Dr inż. Łukasz MARCINKOWSKI (nagroda Witko).

 

Laureatom składamy serdeczne gratulacje, a Fundatorom podziękowania za ufundowanie atrakcyjnych nagród.

 

KChA PAN