Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN (edycja 2015)

Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN (edycja 2015)

Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk rozpatrywał nadesłane wnioski o nagrody za prace doktorskie, które wyróżniały się wysokim poziomem naukowym i praktyczną przydatnością uzyskanych wyników. Do konkursu można było zgłaszać prace doktorskie osób, którym stopień doktora został nadany w dwóch ostatnich latach poprzedzających obecną edycję konkursu, tzn. w latach 2013 i 2014.

Podobnie jak w ubiegłych latach, wnioski do konkursu mogli składać członkowie KChA, promotorzy i recenzenci prac doktorskich oraz dziekani wydziałów, na których odbyła się obrona pracy doktorskiej. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie Komitetu (www.kcha.pan.pl).

Nagrody ufundowało sześć firm wiodących na polskim rynku analitycznym. Firma MS Spektrum sponsoruje nagrodę za najlepszą pracę z analitycznej spektrometrii, dotyczącą nowych rozwiązań lub istotnych modyfikacji instrumentalnych lub pracę, w której metody spektrometryczne były podstawowym narzędziem w osiągnięciu celu badań. Firma LGC Standards jest fundatorem nagrody za najlepszą pracę doktorską dotyczącą podstaw metrologii chemicznej oraz rozwijania metod chemometrycznych oraz pracę, w której zastosowanie metrologii chemicznej lub statystycznego i chemometrycznego opracowania wyników pomiarów odegrało istotną rolę w realizacji badań. Firma Perlan Technologies jest sponsorem nagrody za najlepszą pracę w dziedzinie chemii analitycznej związaną z rozwojem technik rozdzielania. Firma LECO sponsoruje nagrodę za najlepsza rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas. Firma Witko sponsoruje nagrodę za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analizy. Firma Polygen ufundowała nagrodę za najlepszą pracę doktorską z chemii analitycznej, niezależnie od jej szczegółowej tematyki.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 29 prac doktorskich:

Marek Badura (Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska, promotor dr hab. A. Szczurek) OZNACZANIE LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH PÓŁPRZEWODNIKOWYMI CZUJNIKAMI GAZÓW W OBECNOŚCI INTERFERENTÓW

Żaneta Bargańska (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, promotor: prof. dr hab. inż. J. Namieśnik) OZNACZANIE POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W ORGANIZMACH PSZCZELICH ORAZ W MIODZIE Z WYKORZYSTANIEM PROCEDURY OPARTEJ NA ZASTOSOWANIU CHROMATOGRAFÓW SPRZĘŻONYCH Z TANDEMOWYMI SPEKTROMETRAMI MAS (GC-MS/MS i LC-MS/MS)

Anna Błajet-Kosicka (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, promotor: prof. dr hab. inż. J. Grajewski) ZASTOSOWANIE TECHNIKI LC-MS/MS W OZNACZANIU WYBRANYCH MIKOTOKSYN FUZARYJNYCH

Danuta Dudek-Adamska (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. dr hab. P. Kościelniak + dr hab. T.Lech) ZASTOSOWANIE METODY ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJĄ ELEKTROTERMICZNĄ (ET AAS) DO OZNACZANIA CHROMU I NIKLU W MATERIALE BIOLOGICZNYM DLA CELÓW OPINIOWANIA W CHEMII I TOKSYKOLOGII SĄDOWEJ

Michał Dybowski (Wydział Chemii, UMCS w Lublinie, promotor: promotor: prof. dr hab. A.L. Dawidowicz) ZASTOSOWANIE TECHNIKI SPE DO FRAKCJONOWANIA, IZOLACJI ORAZ OZNACZANIA WYBRANYCH SKŁADNIKÓW OLEJKÓW ETERYCZNYCH METODĄ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ

Szymon Dziomba (Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, promotor: dr hab. P. Kowalski) MECHANIZMY ŁĄCZONYCH METOD WZBOGACANIA ANALITÓW W KAPILARZE PRZY UŻYCIU WYSOKOSPRAWNYCH TECHNIK ELEKTROMIGRACYJNYCH

Dariusz Guziejewski (Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, promotor: dr hab. S. Skrzypek + prof. V. Mirčeski) WOLTAMPEROMETRIA Z FALĄ PROSTOKĄTNĄ JAKO NARZĘDZIE W BADANIACH MECHANIZMÓW REAKCJI I OZNACZENIACH ILOŚCIOWYCH PESTYCYDÓW

Anna Jakimska (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, promotor: prof. dr hab. inż. A. Kot-Wasik) OZNACZANIE FARMACEUTYKÓW I ZWIĄZKÓW POKREWNYCH W ŚRODOWISKU WODNYM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK I LC-MS/MS ORAZ LC-QTOF-MS

Paweł Knihnicki (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. dr hab. P. Kościelniak) OZNACZANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W ŚLINIE Z DETEKCJĄ ELEKTROCHEMICZNĄ

Krzysztof Kondzioła (Wydział Chemii, UMCS w Lublinie, promotor: prof. dr hab. A.L. Dawidowicz) BADANIE STOPNIA WIĄZANIA INDOMETACYNY Z ALBUMINĄ OSOCZA W UKŁADACH ZAWIERAJĄCYCH KONKURENCYJNY LEK

Karina Kwapiszewska (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, promotor: prof. dr hab. inż. Z. Brzózka) PRZESTRZENNE HODOWLE KOMÓREK LUDZKICH W UKŁADACH MIKROPRZEPŁYWOWYCH JAKO NARZĘDZIE W BADANIU TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWYCH

Sylwia Narkowicz (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, promotor: prof. dr hab. inż. J. Namieśnik) OZNACZANIE WYBRANYCH BIOMARKERÓW NARAŻENIA NA SKŁADNIKI ŚRODOWISKOWEGO DYMU TYTONIOWEGO W PRÓBKACH MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH POBRANYCH OD CZŁOWIEKA

Ewa Olkowska (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, promotor: prof. dr hab. inż. Ż. Polkowska) ANALITYKA SURFAKTANTÓW W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH Anny Pękal (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. dr hab. K. Pyrzyńska) WPŁYW DOBORU PROCEDURY ANALITYCZNEJ NA WYZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI ANTYUTLENIAJĄCYCH PRÓBEK ŻYWNOŚCI

Justyna Płotka (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, promotor: prof. dr hab. inż. M. Biziuk + dr C. Morrison) CHARAKTERYSTYKA SKŁADU ENANCJOMERYCZNEGO ORAZ PROFILU ZANIECZYSZCZEŃ PRÓBEK METYLOAMFETAMINY ORAZ JEJ CHLOROWANYCH PÓŁPRODUKTÓW OTRZYMANYCH METODĄ EMDE POWSZECHNIE STOSOWANĄ W NIELEGALNYCH LABORATORIACH

Katarzyna Regulska (Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, promotor: dr hab. B. Stanisz) TRWAŁOŚĆ CHLOROWODORKU IMIDAPRILU W FAZIE STAŁEJ NA TLE INNYCH INHIBITORÓW KONWERTAZY ANGIOTENSYNY ORAZ OCENA WPŁYWU PROCESU JEGO DEGRADACJI NA INICJACJĘ NOWOTWOROWĄ

Ewy Ryłko (Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, promotor: prof. dr hab. inż. T. Ossowski) BADANIE MOBILNOŚCI BIODOSTĘPNOŚCI PIERWIASTKÓW METALICZNYCH W GLEBACH

Monika Sankowska (Wydział Nowych Technologii i Chemii, WAT, promotor: prof. dr hab. inż. A. Świątkowski + dr inż. S.Popiel) WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH ADSORBENTÓW W TECHNICE MIKROEKSTRAKCJI DO FAZY STACJONARNEJ (SPME)

Monika Sadowska (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, promotor: dr hab. B. Krasnodębska-Ostręga) ANALIZA SPECJACYJNA TALU W MATERIALE ROŚLINNYM

Grzegorz Siedlewicz (Instytut Oceanologii, PAN, promotor: dr hab. K. Pazdro) POZOSTAŁOŚCI ANTYBIOTYKÓW W OSADACH DENNYCH POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU – STĘŻENIA I WPŁYW NA BAKTERIOCENOZĘ

Robert Skorek (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski, promotor: dr hab. R. Sitko) NANORURKI WĘGLOWE W ZATĘŻANIU I OZNACZANIU PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH TECHNIKĄ RENTGENOWSKIEJ SPEKTROMETRII FLUORESCENCYJNEJ

Agata Spietelun (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, promotor: prof. dr hab. inż. J. Namieśnik + dr hab. inż. M.Pilarczyk) NOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE TECHNIKI MIKROEKSTRAKCJI DO FAZY STACJONARNEJ SPME

Maciej Stafiński (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. dr hab. P. Kościelniak) TEORETYCZNE I DOŚWIADCZALNE BADANIE ODZYSKU SELENU TECHNIKAMI SPEKTROMETRII ATOMOWEJ

Anna Sulej (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, promotor: prof. dr hab. inż. J. Namieśnik) NOWE METODYKI ANALITYCZNE DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI RÓŻNYCH SKŁADNIKÓW LOTNISKOWYCH WÓD SPŁYWNYCH

Lech Szczepaniak (Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku, promotor: prof. dr hab. W. Isidorow) OPRACOWANIE SYSTEMU KOMPUTEROWEJ IDENTYFIKACJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W ANALIZIE ROZPOZNAWCZEJ METODĄ GC/MS

Małgorzata Szultka (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, promotor: prof. dr. hab. B. Buszewski) BADANIE PRODUKTÓW METABOLIZMU LEKÓW NOWEJ GENERACJI ZA POMOCĄ MIKROEKSTRAKCYJNYCH TECHNIK PRZYGOTOWANIA PRÓBEK W POŁĄCZENIU Z LC-MS

Maciej Tankiewicz (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, promotor: prof. dr hab. inż. M. Biziuk) OPRACOWANIE NOWYCH I PROSTYCH METODYK ANALITYCZNYCH DO KONTROLI I MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI WSPÓŁCZEŚNIE STOSOWANYCH PESTYCYDÓW W PRÓBKACH WODY ORAZ OWOCÓW I WARZYW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI WODY

Rafał Typek (Wydział Chemii, UMCS w Lublinie, promotor: promotor: prof. dr hab. A.L. Dawidowicz) TRANSFORMACJE KWASU CHLOROGENOWEGO W PROCESIE JEGO EKSTRAKCJI Z MATERIAŁU ROŚLINNEGO I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Bartłomiej Witkowski (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, promotor dr hab. T. Gierczak) BADANIE PROCESU NUKLEACJI WTÓRNEGO AEROZOLU ORGANICZNEGO POWSTAŁEGO W REAKCJI OZONOLIZY α-PINENU

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas posiedzenia Prezydium KChA PAN w dniu 19.02.2015.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN zostali:

Dr Sylwia NARKOWICZ (nagroda LGC Standards),

Dr Anna PĘKAL (nagroda Polygen),

Dr Monika SANKOWSKA (nagroda Witko)

Dr Robert SKOREK (nagroda MS Spektrum),

Dr Małgorzata SZULTKA-MŁYŃSKA (nagroda Perlan Technologies).

Dr Rafał TYPEK (nagroda LECO)

 

Laureatom składamy serdeczne gratulacje, a wymienionym Firmom podziękowania za ufundowanie atrakcyjnych nagród.

KChA PAN