Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN (edycja 2014)

Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN (edycja 2014)

Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk rozpatrywał nadesłane wnioski o nagrody Komitetu za prace doktorskie, które wyróżniały się wysokim poziomem naukowym i praktyczną przydatnością uzyskanych wyników. Do konkursu można było zgłaszać prace doktorskie osób, którym stopień doktora został nadany w dwóch ostatnich latach poprzedzających obecną edycję konkursu, tzn. w latach 2012 i 2013.

Wnioski o nagrody mogli składać członkowie Komitetu i dziekani oraz promotorzy i recenzenci prac doktorskich. Wnioski były składane wyłącznie drogą elektroniczną i zawierały: list przewodni ze wskazaniem rodzaju nagrody, pracę doktorską, streszczenie/autoreferat, recenzje oraz listę publikacji (z tzn. listy filadelfijskiej, z podanymi aktualnymi wartościami IF) zawierających wyniki zgłaszanej pracy.

Nagrody ufundowały cztery firmy wiodące na polskim rynku analitycznym. Firma MS Spektrum sponsoruje nagrodę za najlepszą pracę z analitycznej spektrometrii, dotyczącą nowych rozwiązań lub istotnych modyfikacji instrumentalnych lub pracę, w której metody spektrometryczne były podstawowym narzędziem w osiągnięciu celu badań. Firma LGC Standards jest fundatorem nagrody za najlepszą pracę doktorską dotyczącą podstaw metrologii chemicznej oraz rozwijania metod chemometrycznych oraz pracę, w której zastosowanie metrologii chemicznej lub statystycznego i chemometrycznego opracowania wyników pomiarów odegrało istotną rolę w realizacji pracy doktorskiej. Firma Perlan Technologies jest sponsorem nagrody za najlepszą pracę w dziedzinie chemii analitycznej związaną z rozwojem technik rozdzielania. Firma MERCK Polska ufundowała nagrodę za najlepszą pracę doktorską z chemii analitycznej, niezależnie od jej szczegółowej tematyki.

Podobnie jak w ubiegłych latach, wnioski do konkursu mogli składać członkowie KChA, promotorzy i recenzenci prac doktorskich oraz dziekani wydziałów, na których odbyła się obrona pracy doktorskiej. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie Komitetu (www.kcha.pan.pl).

Termin składania wniosków upłynął w dniu 20.12.2013.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono osiem prac doktorskich:

Dr inż. Tomasz Dymerski
Wykorzystanie dwuwymiarowej chromatografii gazowej i techniki elektronicznego nosa do oceny polskich miodów i destylatów rolniczych
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (promotor: Prof. dr hab. inż. W. Wardencki)

Dr inż. Sylwia Król
Lotne i średniolotne związki organiczne jako istotny parametr w ocenie jakości powietrza wewnętrznego
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (promotor: Prof. dr hab. inż. J. Namieśnik)

Dr inż. Sylwia Magiera
Opracowanie metod oznaczania mieszanin wybranych związków polifenolowych, wybranych leków oraz ich metabolitów i ich aplikacje 
Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny (promotor: Prof. dr hab. I. Staneczko-Baranowska)

Dr Magdalena Otto,
Wzbogacanie wybranych pierwiastków śladowych z zastosowaniem modyfikowanych węgli aktywnych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii (promotor: Dr hab. R. Dobrowolski)

Dr Adriana Palińska-Saadi 
Konstrukcja i zastosowanie sitodrukowanych czujników elektrochemicznych w badaniach oddziaływań DNA z błękitem metylenowym, antracyklinami i ich formamidynowymi pochodnymi 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii (promotor: Prof. dr hab. M. Maj-Żurawska)

Dr Marta Pokrzywnicka
Zastosowania diod elektroluminescencyjnych do konstrukcji detektorów i sensorów chemicznych 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii (promotor: Prof. dr hab. R. Koncki)

Dr inż. Marta Słomińska
Wytwarzanie bezmatrycowych materiałów odniesienia lotnych związków organicznych z zastosowaniem procesu termicznego rozkładu związków powierzchniowych
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (promotor: Dr hab. inż. P. Konieczka)

Dr Anety Sokół
Badania szybkości degradacji wybranych leków w układach modelowych i w próbkach wód rzecznych
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii (promotor: Dr hab. J. Karpińska)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas posiedzenia Prezydium KChA PAN w dniu 20.02.2014.

Laureatkami tegorocznej edycji konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN zostały: 
Dr inż. Sylwia Król (nagroda Merck Polska), 
Dr Marta Pokrzywnicka (nagroda MS Spektrum), 
Dr inż. Marta Słomińska (nagroda LGC Standards), 
Dr inż. Sylwia Magiera (nagroda Perlan Technologies).

Laureatkom składamy serdeczne gratulacje, a wymienionym Firmom podziękowania za ufundowanie atrakcyjnych nagród.

Gorąco zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu, do której można zgłaszać prace doktorskie obronione w roku 2013 oraz 2014. Data rozpoczęcia konkursu zostanie ogłoszona na stronie Komitetu.

Jednocześnie przypominamy, że od bieżącego roku KChA PAN organizuje również konkurs o nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. W. Kemuli za najlepszą rozprawę habilitacyjną z dziedziny chemii analitycznej. Regulamin tego konkursu również znajduje się na stronie Komitetu.

KChA PAN